Doanh nghiệp này dự định sẽ sang Việt Nam vào đầu năm 2017.
Nếu doanh nghiệp nào có nhu cầu vui lòng liên hệ trực tiếp với Doanh nghiệp.
Dipak Devchand
TARA UNIFORMS
73 Cleaver Tce, BELMONT WA 6104
Điện thoại: +61 8 9479 7622
Fax: +61 8 9479 7633
Di động: +61 400 605 175
dipak@tarauniforms.com.au
www.tarauniforms.com.au
www.matrixuniforms.com.au
Nguồn: vietnamexport.com