Doanh nghiệp Việt Nam quan tâm, liên hệ:

Liên hệ : Ms. Emily Van Dyck

email : Emily.VanDyck@specialfruit.be

Tel : +32 3 317 06 71

Nguồn: Vietnamexport.com