Thông tin chi tiết:

Tên công ty:  Creavit Belgium

Liên hệ : Mr. Dogan

Email: dogan@creavitbelgium.be, , info@creavitbegium.be

TEL 011 76 43 42

FAX 011 91 10 42

GSM NL 0486 145 945

GSM FR 0488 031 337

Địa chỉ : Nijverheidspark 2, 3580 Beringen, Belgium

Thương vụ Việt Nam tại EU, Bỉ và Luxembourg

Nguồn: Vietnamexport.com