Thương vụ Việt Nam tại Hoa Kỳ

Địa chỉ: 1730 M St., NW. Suite 501. Washington, D.C. 20036 USA

Điện thoại: (01) 2022859339

Email: longnguyen@vietnam-ustrade.org

Fax: (01) 2024639439”

Nguồn: Vietnamexport.com