Doanh nghiệp có nhu cầu  đề nghị liên hệ trực tiếp với doanh nghiệp nêu trên theo địa chỉ liên hệ.

Brian Snell   (Director)

United Products Ltd

Address: 12E Dalgety Drive. Auckland 2104

New Zealand.

Ph: (649) 267 8570

Fax: (649) 267 8574

Mobile :  +64 21 43 80 80

brian@unitedproducts.co.nz

http://unitedproducts.co.nz

Nguồn: vietnamexport.com