Thông tin chi tiết xin liên hệ:

Mr Martin Barr - Managing Director

Medent Medical

Unit 4, 110 Whakatiki St

PO Box 40356

Upper Hutt, New Zealand

Phone: 0800 263 3368; +64 4 527 7702

Fax: 0800 527 7499; +64 4 5277499  

Email Enquires: enquiry@medent.co.nz

Thương vụ Việt Nam tại New Zealand

Nguồn: Vietnamexport.com