Đơn vị nào quan tâm đề nghị liên lạc trực tiếp với anh Vũ Thiên Long

Email: thienlong14th@gmail.com

Địa chỉ: 6120 Spindle dr., Houston, Texas 77086.

Chi nhánh thương vụ Việt Nam tại Houston - Hoa Kỳ

Nguồn: Vietnamexport.com