Doanh nghiệp có khả năng cung cấp, xin liên hệ:

COO BioRenew Pty Ltd

Ông Michael Webber

Tel +61 2 9420 4222

Di động +61 433 100 022   

Email: michael@biorenew.com.au

Thương vụ Việt Nam tại Australia

Nguồn: vietnamexport.com