Doanh nghiệp có khả năng cung cấp, xin liên hệ:

In Design International

Ông Alfie Pezzi

Giám đốc phát triển kinh doanh

Tel +61 3 9421 2611                                                                                                                    

Di động +61 418 303 222          

Email: alfie@indesigninternational.com.au

www.indesigninternational.com.au

Thương vụ Việt Nam tại Australia

Nguồn: vietnamexport.com