Sau đây là toàn văn Thư chúc mừng:

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công Thương