Người liên hệ: Mr. Chayong

Email: vwsourceparts@yahoo.com

Hoặc: Ông Nguyễn Thành Hải

Tel: 0967175463 (Việt Nam)

email: haint@moit.gov.vn

Thương vụ Việt Nam tại Thái Lan

Nguồn: vietnamexport.com