Thông tin công ty:
Tên Công ty : Pan Pacific Capital Ltd
Mã số đăng ký doanh nghiệp : Company number 10998523
Giám đốc : Selvarajah THEVACHANDRAN
Địa chỉ : 20 Bellamy Drive, Stanmore, Middlesex, England, HA7 2DB
Tình trạng tài chính : có nguy cơ mất khả năng thanh toán
Khuyến nghị doanh nghiệp Việt Nam không nên chấp nhận tín dụng thư do Pan Pacific Capital Ltd phát hành.
 

Nguồn: Vietnamexport.com