DANH SÁCH MỘT SỐ HỘI CHỢ QUAN TRỌNG ĐƯỢC TỔ CHỨC TẠI MA RỐC

Tên hội chợ

Thời gian

Địa điểm

Đơn vị tổ chức

CFIA 2016

HỘI CHỢ CHUYÊN NGÀNH NÔNG SẢN THỰC PHẨM

Từ 27 đến 29 tháng 9 năm 2016

TP Casablanca

CFCIM

Tél: +2120522209090

Web:www.cfcim.org

Email:eventement@cfcim.org

ELEC EXPO 2016

HỘI CHỢ CHUYÊN NGÀNH ĐIỆN, CHIẾU SÁNG , TỰ ĐỘNG HÓA CÔNG NGHIỆP .

Tháng 10/2016

TP Casablanca

FENELEC

Tél:+212(5)2294.51.29

Fax:+212(5)2294.96.42

Web:www.fenelec.com

Email:fenelec@fenelec.com

MOROCCO FOODEXPO 2016

HỘI CHỢ QUỐC TẾ VỀ THỰC PHẨM VÀ NÔNG NGHIỆP MA RỐC .

Từ 1đến 3 tháng 11 năm 2016

TP Casablanca

Elan Expo

Tél: +90212273 1888

Fax:+902122731819

Web:www.elanexpo.net

 

Email: info@elanexpo.net

 

PACK 2 PACK MOROCCO 2016

 

HỘI CHỢ QUỐC TẾ VỀ BAO BÌ

Từ 14 đến 17 tháng 12năm 2016

 

Nile Trade Fairs

Tél:+20226705239

Fax:+20222753634

Web:www.nilefairs.com

 

Email:info@nilefairs.com

MOROCO STYLE 2017

HỘI CHỢ QUỐC TẾ VỀ THỜI TRANG? DỆT MAY VÀ PHỤ LIỆU DỆT MAY

Tháng 3/2017

 

 

 

 

TP Casablanca

Pyramids Group

Tél:+902165752828

Fax:+902165751101

Web:www.pyramidsfair.com

Email:info@pyramidsfair.com

 

 

MOROCCO HOME 2016

HỘI CHỢ CHUYÊN NGÀNH DỆT DÙNG TRONG TRANG TRÍ NỘI THẤT

Tháng 3/2017

TP Casablanca

Pyramids Group

Tél:+902165752828

Fax:+902165751101

Web:www.pyramidsfair.com

Email:info@pyramidsfair.com

 

 

SIAM-SALON INTERNATIONAL DE L’AGRICULTURE

HỘI CHỢ CHUYÊN NGÀNH NÔNG NGHIỆP

Tháng 4/2017

TP Casablanca

SIAM

Tél:+212535460300/02

Fax:+212535460304

Web:www.salon-agriculture.ma

Email:contact@salon-agriculture.ma

Nguồn: VietnamExport.com