Theo Thông tư, Nhà máy điện có giấy phép hoạt động điện lực trong lĩnh vực phát điện, có công suất đặt lớn hơn 30 MW đấu nối vào hệ thống điện quốc gia có trách nhiệm hoàn thành thủ tục đăng ký và trực tiếp tham gia thị trường điện.

 

Nhà máy điện có công suất đặt đến 30 MW đấu nối lưới điện cấp điện áp từ 110 kV trở lên và nhà máy điện sử dụng năng lượng tái tạo không phải thủy điện có công suất đặt lớn hơn 30 MW được quyền lựa chọn tham gia thị trường điện.

 

Trường hợp lựa chọn tham gia thị trường điện, nhà máy điện có trách nhiệm: Chuẩn bị cơ sở hạ tầng theo quy định; Hoàn thiện và nộp hồ sơ đăng ký tham gia thị trường điện; Tuân thủ các yêu cầu đối với đơn vị phát điện tham gia thị trường điện.

Đối với đơn vị mua buôn điện có trách nhiệm đăng ký tham gia thị trường điện trong trường hợp mua điện tại các vị trí đo đếm thuộc phạm vi thị trường bán buôn điện quy định tại Điều 70 của Thông tư này.

 

Đơn vị mua buôn điện có trách nhiệm đầu tư, hoàn thiện hệ thống trang thiết bị để đấu nối vào hệ thống thông tin thị trường điện, hệ thống đo đếm điện năng, hệ thống thu nhập số liệu đo đếm từ xa tại các đơn vị đo đếm ranh giới trong phạm vi quản lý và chữ ký số đáp ứng yêu cầu vận hành của thị trường điện và các hệ thống khác theo quy định.

 

Các nhà máy điện đã được cấp phép hoạt động điện lực và phải tham gia thị trường điện nhưng không đăng ký tham gia thị trường điện sẽ không được huy động phát điện lên lưới điện quốc gia.

 

Về nguyên tắc vận hành thị trường điện, ngày giao dịch được tính từ thời điểm 00h00 đến 24h00 của ngày dương lịch. Chu kỳ giao dịch là 60 phút, tính từ thời điểm bắt đầu của mỗi giờ trong ngày giao dịch. Khi các điều kiện về cơ sở hạ tầng được đáp ứng, Cục Điều tiết điện lực xem xét giảm chu kỳ giao dịch xuống 30 phút.

 

Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm lập kế hoạch vận hành thị trường điện năm tới, gồm các nội dung lựa chọn Nhà máy điện mới tốt nhất; tính toán giá công suất thị trường; tính toán giá trị nước và mức nước tối ưu của các hồ chứa thủy điện; tính toán giới hạn giá bán chào của tổ máy nhiệt điện; xác định các phương án giá trần thị trường điện; tính toán sản lượng kế hoạch, sản lượng hợp đồng năm và phân bổ sản lượng hợp đồng năm vào các tháng trong năm của các đơn vị phát điện trực tiếp giao dịch.

 

Nguyên tắc xác định giá công suất thị trường là phải đảm bảo cho nhà máy điện mới tốt nhất thu hồi đủ chi phí phát điện khi tham gia thị trường điện và giá công suất thị trường tỷ lệ với phụ tải dự báo của hệ thống điện quốc gia cho chu kỳ giao dịch.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/01/2019.

Xem chi tiết Thông tư 45/2018/TT-BCT tại đây.