Theo đó, Thông tư này đã sửa đổi Điều 8 Thông tư 13/2017/TT-BTC quy định về rút tiền mặt tại ngân hàng. Cụ thể, các đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước khi giao dịch với đơn vị Kho bạc Nhà nước mở tài khoản thanh toán tại ngân hàng thương mại có nhu cầu thanh toán bằng tiền mặt có giá trị từ 100 triệu đồng trở lên trong 01 lần giao dịch, thì thực hiện rút tiền mặt tại ngân hàng thương mại nơi đơn vị Kho bạc Nhà nước mở tài khoản theo quy định tại Khoản 2 Điều này, trừ những trường hợp: Đơn vị có khoản nộp vào Kho bạc Nhà nước và khoản chi bằng tiền mặt trong cùng một lần giao dịch; đảm bảo sau khi bù trừ, số chi thực tế bằng tiền mặt tại Kho bạc Nhà nước có giá trị không quá 100 triệu đồng. Đơn vị Kho bạc Nhà nước trực tiếp chi trả tiền đền bù, hỗ trợ cho người dân theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền.
Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/04/2019.
Xem chi tiết Thông tư 136/2018/TT-BTC tại đây.