Theo đó, sửa đổi quy định về thời hạn đăng ký giao dịch như sau:
Trong vòng 30 ngày kể từ ngày kết thúc đợt chào bán chứng khoán ra công chúng theo quy định pháp luật về chứng khoán, công ty đại chúng chưa niêm yết chứng khoán phải hoàn tất việc đăng ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch trên Hệ thống giao dịch Upcom.
Ngoài ra, Thông tư còn sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư 180/2015/TT-BTC về đối tượng điều chỉnh, báo cáo kiểm toán, thay đổi đăng ký giao dịch...
Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/05/2019.
Xem chi tiết Thông tư 13/2019/TT-BTC tại đây.