Chỉ thị hỏa tốc số 20/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 13 tháng 7 năm 2018 về tăng cường cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành và cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh.