Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 06 tháng 01 năm 2017 về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020.