Chỉ thị số 04/CT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 02 tháng 8 năm 2018 về việc tiếp tục triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của ngành Ngân hàng trong 6 tháng cuối năm 2018.