Chỉ thị số 06/CT-BCT của Bộ Công thương ngày 06 tháng 8 năm 2018 về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động nhập khẩu phế liệu.