Chỉ thị số 07/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 13 tháng 3 năm 2017 về việc tăng cường phối hợp triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.