Chỉ thị số 09/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 04 tháng 4 năm 2018 về các nhiệm vụ, giải pháp khắc phục tình trạng các lô hàng thủy sản Việt Nam bị nước ngoài cảnh báo, trả về.