Chỉ thị số 14/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 19 tháng 4 năm 2017 về việc tập trung chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính – ngân sách nhà nước năm 2017.