Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 18 tháng 6 năm 2018 về việc đẩy mạnh thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.