Chỉ thị số 17/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 09 tháng 5 năm 2017 về việc tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo.