Chỉ thị số 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 13 tháng 7 năm 2018 về công tác phòng tránh lũ ống, lũ quét, sạt lở đất.