Chỉ thị số 20/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 17 tháng 5 năm 2017 về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp.