Chỉ thị số 22/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 23 tháng 5 năm 2017 về việc tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các cam kết, thỏa thuận quốc tế.