Chỉ thị số 28/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 18 tháng 9 năm 2018 về đẩy mạnh bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức.