Chỉ thị số 29/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 09 tháng 10 năm 2018 về việc tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước đối với công tác quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư.