Chỉ thị số 34/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 26 tháng 12 năm 2016 về tăng cường thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội.