Chỉ thị số 34/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 07 thnags 8 năm 2017 về việc tăng cường tiết kiệm điện.