Chỉ thị số 44/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 06 tháng 12 năm 2017 về việc chuẩn bị Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 0 giờ ngày 01 tháng 4 năm 2019.