Chỉ thị số 46/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 21 tháng 12 năm 2017 về việc tăng cường công tác dinh dưỡng trong tình hình mới.