Chỉ thị số 47/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 27 tháng 12 năm 2017 về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu trong các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước.