Chỉ thị này nhằm tăng cường sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ như một công cụ quan trọng để đảm bảo an toàn các giao dịch điện tử và đảm bảo giá trị pháp lý của văn bản điện tử, góp phần nâng cao năng lực quản lý, điều hành.
Theo đó, mục tiêu phấn đấu đến tháng 06/2019 là 100% cơ quan hành chính Nhà nước và cán bộ, công chức lãnh đạo cấp vụ, cục, sở và tương đương trở lên được cấp chứng thư số để phục vụ gửi, nhận văn bản điện tử, xử lý công việc. Các cơ quan Nhà nước tiến hành tổ chức đào tạo, phổ biến kinh nghiệm, hướng dẫn triển khai sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ.
Ngoài ra, Thủ tướng cũng yêu cầu Ban Cơ yếu Chính phủ nghiên cứu, phân cấp, ủy quyền cho các Bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện các hoạt động cung cấp, quản lý dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính Phủ trong quý II năm 2019.
Ngoài ra, Chỉ thị còn quy định cụ thể mục tiêu, nhiệm vụ của các cơ quan ban ngành khác có liên quan.
Xem chi tiết Chỉ thị 02/CT-TTg tại đây.