Nghị định này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Điều 58 của Luật khoa học và công nghệ liên quan đến doanh nghiệp khoa học và công nghệ. Theo đó, giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ bị thu hồi trong trường hợp:
- Doanh nghiệp khoa học và công nghệ bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
- Trong 05 năm liên tiếp, doanh thu từ việc sản xuất, kinh doanh sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ không năm nào đạt tỷ lệ tối thiếu 30% trên tổng doanh thu của doanh nghiệp. Trừ trường hợp doanh nghiệp mới thành lập trong thời gian 05 năm đầu tiên được cấp chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ;
- Doanh nghiệp khoa học và công nghệ không thực hiện chế độ báo cáo trong 03 năm liên tiếp theo quy định;
- Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ được cấp không đúng thẩm quyền, trình tự theo quy định.
Doanh nghiệp bị thu hồi giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ không tiếp tục được hưởng các chính sách ưu đãi, hỗ trợ đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ.
Cơ quan có thẩm quyền thu hồi, hủy bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ gửi văn bản thông báo đến các cơ quan liên quan trong việc thực hiện chính sách ưu đãi, hỗ trợ đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ và công khai việc thu hồi, hủy bỏ hiệu lực của Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ trên cổng thông tin của cơ quan trong thời gian ít nhất 30 ngày làm việc kể từ ngày ra quyết định thu hồi, hủy bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ.
Ngoài ra, Nghị định còn quy định cụ thể về các trường hợp cấp mới, cấp thay đổi nội dung, cấp lại giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ.
Nghị định có hiệu lực từ ngày 20/03/2019.
Xem chi tiết Nghị định 13/2019/NĐ-CP tại đây.