Nghị định này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động thủy sản hoặc có liên quan đến hoạt động thủy sản trong nội địa, đảo, quần đảo và vùng biển của Việt Nam; tổ chức, cá nhân Việt Nam hoạt động khai thác thủy sản ngoài vùng biển Việt Nam.
Theo đó, Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện nuôi trồng thủy sản có hiệu lực trong vòng 24 tháng. Thủ tục đề nghị cấp Giấy chứng nhận như sau:
- Cơ sở gửi hồ sơ (gồm: Đơn đề nghị; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc quyết định giao khu vực biển, hợp đồng thuê quyền sử dụng đất, khu vực biển để nuôi trồng thủy sản; sơ đồ vị trí đặt lồng/bè, sơ đồ khu vực nuôi trồng thủy sản) đến cơ quan quản lý Nhà nước cấp tỉnh;
- Trong vòng 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan quản lý Nhà nước kiểm tra thực tế và cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện nuôi trồng thủy sản, nếu cơ sở đạt yêu cầu.
Giấy chứng nhận sẽ bị thu hồi nếu bị tẩy xóa, thay đổi nội dung Giấy chứng nhận hoặc cơ sở không còn đủ điều kiện theo quy định của pháp luật hoặc có hành vi vi phạm khác mà pháp luật quy định phải thu hồi Giấy chứng nhận.
Nghị định có hiệu lực từ ngày 25/04/2019.
Xem chi tiết Nghị định 26/2019/NĐ-CP tại đây.