Công văn hỏa tốc số 6761/BCT-TTTN của Bộ Công thương ngày 22 tháng 8 năm 2018 về việc điều hành kinh doanh xăng dầu.