Công văn số 11503/VPCP-TTĐT của Văn phòng Chính phủ ngày 30 tháng 10 năm 2017 về việc hoàn thành kết nối, liên thông phần mềm quản lý văn bản.