Công văn số 12583/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ ngày 24 tháng 11 năm 2017 về việc báo cáo một số giải pháp chính sách cắt giảm chi phí của doanh nghiệp.