Công văn số 12689/VPCP-ĐMDN của Văn phòng Chính phủ ngày 28 tháng 11 năm 2017 về tình hình CPH, thoái vốn, cơ cấu lại DNNN 10 tháng đầu năm 2017.