Công văn số 225/CP-KTTH của Chính phủ ngày 06 tháng 6 năm 2018 về việc đính chính Biểu thuế nhập khẩu.