Công văn số 4754/BTC-KBNN của Bộ Tài chính ngày 11 tháng 4 năm 2017 về việc hướng dẫn quy trình nhập và phân bổ dự toán, hạch toán kế toán ghi thu, ghi chi vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài, viện trợ từ nước ngoài.