Công văn số 7627/VPCP-ĐMDN của Văn phòng Chính phủ ngày 20 tháng 7 năm 2017 về việc phương án sử dụng đất khi phê duyệt phương án cổ phần hóa DNNN.