Công văn số 7655/VPCP-QHĐP của Văn phòng Chính phủ ngày 20 tháng 7 năm 2017 về việc chương trình giám sát của Quốc hội năm 2018.