Công văn số 8406/VPCP-ĐMDN của Văn phòng Chính phủ ngày 05 tháng 9 năm 2018 về việc điều chỉnh kế hoạch thoái vốn so với Quyết định số 1232/QĐ-TTg.