Theo đó, hàng hóa khi nhập khẩu theo danh mục dưới đây phải có giấy phép của Bộ Thông tin và Truyền thông (chỉ áp dụng đối với hàng hóa có mã số HS 08 số). Danh mục hàng hóa theo mã số HS và hình thức quản lý đối với hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu trong lĩnh vực phát hành xuất bản phẩm bao gồm:
- 49.01: Các loại sách in, sách gấp, sách mngonr và các ấn phẩm in tương tự, dạng tờ đơn hoặc không phải dạng tờ đơn;
- 4903.00.00: Sách tranh ảnh, sách vẽ hoặc sách tô màu cho trẻ em;
- 49.05: Bản đồ và biểu đồ thủy văn hoặc các loại biểu đồ tương tự, kể cả tập bản đồ, bản đồ treo tường, bản đồ địa hình và quả địa cầu, đã in;
- 4910.00.00: Các loại lịch in, kể cả bloc lịch;
- 49.11: Các ấn phẩm in khác, kể cả tranh và ảnh in.
Trình tự, thủ tục, hồ sơ cấp giấy phép nhập khẩu đối với hàng hóa trong Danh mục thực hiện theo quy định tại Điều 27, Điều 28 Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ. Hàng hóa trong lĩnh vực in có mã số HS thuộc các nhóm: 84.40, 84.41, 84.42 và hàng hóa của nhóm 84.43 quy định tại Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính nhưng không được liệt kê trong Danh mục trên khi nhập khẩu không phải có giấy phép nhập khẩu của Bộ Thông tin và Truyền thông.
Đối với lĩnh vực phát hành xuất bản phẩm, Thông tư cũng quy định cụ thể danh mục hàng hóa theo mã số HS và hình thức quản lý.
Thông tư này có hiệu lực từ ngày 12/02/2019.
Xem chi tiết Thông tư 22/2018/TT-BTTTT tại đây.