Thông báo số 1862/TB-KBNN của Kho bạc Nhà nước ngày 27 tháng 4 năm 2018 về việc tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 5 năm 2018.