Kế hoạch số 157/KH-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ngày 08 tháng 8 năm 2018 về việc triển khai “Hỗ trợ xây dựng thương hiệu làng nghề” năm 2018.